Дипломиране и сертификати


Дипломиране 

 

В края на втори курс, след успешното завършване на курса на обучение, колежаните полагат Държавен квалификационен изпит по специалността на дати, предварително обявени от МОН.

 

След успешно завършване на обучението колежаните получават следните документи:

 

Сертификати

1. Диплома и Свидетелство за IV степен професионална квалификация по професията.

 

2. EUROPASS европейско приложение за професионално обучение.

 

3. Сертификат за ниво на владеене на Английски език.

 

4. Сертификат за ниво на владеене на Информационни технологии.

 

 

(ново) Валидиране на знания, умения и компетентности в Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София


           Професионален колеж  „Бизнес  и финанси” валидира професионални знания, умения и компетентности по професии и специалности, които се изучават в колежа или близки до тях съгласно чл. 40 от ЗПОО и Наредба 2 за валидиране на знания, умения и компетентности. Валидирането е признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити в хода на трудовия стаж на лицето, работещо или работило по съответната професия или близка до нея,  както и чрез неформално или самостоятелно учене.

            Професионален колеж „Бизнес и финанси” валидира професионални знания, умения и компетентности в следните области:

 

-          област на образование „Стопанско управление и администрация”, направление  „Администрация и управление”, професия „Фирмен мениджър”

-          област на образование „Информатика”, направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”, професия „Проектант на компютърни мрежи”

            

             Валидирането е независимо от обучението, което се провежда в колежа.

            

             Лицата, които  успешно преминат процедурата по валидиране на дадена професия и специалност,  получават документ и ползват правата на лицата, успешно завършили двегодишното обучение в колежа по същата професия.

 

Процедурата по валидиране


  1. Определяне на професията и специалността, по която лицето желае да валидира своите професионални знания, умения и компетентности.
  2. Съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с Държавните образователни изисквания по съответната професия.
  3. Събиране на доказателства за притежаваните от кандидата компетентности и проверка, при необходимост, на компетентности, за които няма доказателства.
  4. Допълнително обучение (при необходимост).
  5. Сертифициране на знания, умения и компетентности:

 

-          При валидиране на цяла професия се полагат Държавни квалификационни изпити по теория и по практика на професията и се издава диплома- свидетелство за професионална квалификация четвърта степен.

-          При валидиране на знания, умения и компетенции по част от професия се полагат изпити по теория и практика на частта от професията и се издава удостоверение за професионално обучение.