18 години
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „БИЗНЕС И ФИНАНСИ”
Образование с традиция и качество!

 Добре дошли в официалната страница на Колеж „Бизнес и финанси”!
 
 
         Пред Вас са отворени вратите на знанията за предприемачество и фирмен мениджмънт. Професионалното обучение в Професионален колеж "Бизнес и финанси" създава знания, качества и умения, които формират стабилна база за собствено развитие и изява на личността в съвременните условия на пазарната икономика. Водещ фактор в обучението е изграждане на професионалисти, които да отговорят на предизвикателствата на времето за успешна лична и професионална реализация.
 

          Вашето себеутвърждаване минава през пътя на две години обучение за тайните на бизнеса. Теорията и практиката през курса на обучение създават реално самочувствие да правите професионално това, което искате да реализирате. Вие можете да отговорите на предизвикателствата на конкуренцията, на пазарната икономика и да определите своето успяващо място на пазара на труда и в обществото.

          Инвестицията от професионални знания и умения за успех е печеливша инвестиция за цял живот. Вие развивате силата на потенциала си за успех, реално изграждайки самочувствие, че можете да правите нещата така, както трябва.
          *Прием по документи – виж раздел „Прием”.
           Перспективи след завършване на обучението и възможности за последващо кариерно развитие:
          1. Създаване и управляване на собствен бизнес.
          2. Реализация в частния или държавния сектор в различни сфери на икономиката.
          3. Продължаване образованието във ВУЗ с признаване на две годишното обучение.

 
Специалности:
"Предприемачество и мениджмънт",
"Kомпютърни мрежи"

Успешно завършилите продължават в Нов Български Университет по специалностите в направление "Икономика", Варненски Свободен Университет, Висше училище по застраховане и финанси, Стопанска акадения "Д.А.Ценов" и Европейско висше училище по икономика и управление.
 
Обща информация при обучение по специалности и при валидиране на знания, умения и компетенции:


1.    Прием на  кандидати със завършено средно общо образование - продължителност на обучението две години.
2.    Прием на  кандидати със завършено средно образование и придобита степен  на професионална квалификация - втора или трета. Същите получават акредитация за признаване на определени дисциплини по специалността. Продължителност на обучението - до две години, на базата на индивидуален план за обучение.
3.    Валидиране и сертифициране на знания, умения и компетентности за получаване на професионална квалификация, съгласно чл. 40 от Закон за професионално образование и обучение. (повече информация)
4.    Няма възрастови ограничения.

5. Преференциални условия при кандидатстване и обучение за работещи във фирма,  както и за лица с придобита степен на професионална квалификация.

6. Индувидуален план за обучение на работили или работещи  в бизнеса или с друга заетост - валидиране на знания, умения, компетентности.

 В България е приета Национална квалификационна рамка (НКР) в съответствие с препоръка 2005/36/ЕО на Европейския парламент и Европейската квалификационна рамка (ЕКР) .
По този начин се допринася за подобряване на прозрачността и разбираемостта на квалификациите в Европа, подпомага се мобилността на учащите и работещите и признаването на квалификации, стимулират се качеството на обучението, валидирането и признаването на неформално и самостоятелно учене.
Съгласно Националната квалификационна рамка Ниво 5 обхваща обучението в професионален колеж след завършване на средно образование за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация и отговаря на Ниво 5 в Европейската квалификационна рамка. Това е етап между средното и висше образование.
Специалностите, изучавани в Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София дават четвърта степен на професионална квалификация и Ниво 5 в Европейската квалификационна рамка.

Вижте повече информация за знанията, уменията и компетентностите

 
 Форми на обучение:

 

Форми на обучение:

 

Редовно обучение - обучението се провежда под формата на лекции, упражнения и практикуми. 

 

Задочно обучение - обучението се провежда под формата на лекции и упражнения. Лекциите и упражненията се провеждат по предварителен график.

 

Дистанционно обучение - обучението се провежда под формата на лекции и задания. Лекциите се разпространяват онлайн, заданията и тестовете се предават онлайн и защитават лично или чрез използване на виртуалната среда за дистанционно обучение.

 

Самостоятелна форма на обучение - обучението се провежда по индивидуален график за колежаните в самостоятелна форма на обучение. Лекциите се разпространяват онлайн, заданията и тестовете се предават онлайн и защитават лично или чрез използване на виртуалната среда на Професионален колеж "Бизнес и финанси".