Продължаване във ВУЗ за получаване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”

Възможности за продължаване на обучението за успешно завършилите Частен професионален колеж "Бизнес и финанси" - София:

 

От учебна година 2003/2004 успешно завършилите Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София  продължават обучението си в Нов Български Университет по специалностите в направление "Икономика". В резултат на доброто сътрудничество с Нов Български Университет през 2008 година е продължен рамковия договор за сътрудничество, което дава право на завършилите Професионален колеж „Бизнес и финанси” – София да продължат образованието си в университета, при спазване на нормативната уредба след полагане на изпит ТОП.

 

             От учебна година 2011/2012 успешно завършилите Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София  имат възможност за продължаване обучението си и в Европейско висше училище по икономика и управление

 

             От учебна година 2013/2014 успешно завършилите Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София  имат възможност за продължаване обучението си и във Висше училище по застраховане и финанси.

 

             От учебна година 2013/2014 успешно завършилите Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София  имат възможност за продължаване обучението си и във Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър".

 

             От учебна година 2016/2017 успешно завършилите Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София  имат възможност за продължаване обучението си и в Стопанска Академия "Д.А.Ценов".