Специалност „Компютърни мрежи”

Специалност "Компютърни мрежи", професия "Проектант на компютърни мрежи"

 

Обща кратка информация

 

Специалността е насочена към подготовката на специалисти в областта на компютърните мрежи. 

 

Обучението включва изучаване на основните теоретични дисциплини в областта на компютърните мрежи, както и специализирани курсове за проектиране и поддръжка на компютърни мрежи.

 

Пълна информация

 

Вижте пълно описание на компетенциите за професия "Проектант на компютърни мрежи": Вижте ТУК пълното описание на специалността (download file) 

  

Изучавани дисциплини


В курса на обучение по специалност "Компютърни мрежи" колежаните изучават теоретични и практически дисциплини и провеждат стаж по специалността.

 
Теоретичните дисциплини обхващат основни и специализирани курсове по:
Компютърни архитектури, Компютърна периферия, Схемотехника, Мрежови хардуер, Проектиране на мрежи, Компютърни мрежи, Управление  на компютърни мрежи, Мрежова сигурност, Операционни системи, Увод в алгоритмите и програмирането, Програмиране на С/С++, Бази данни, Изграждане на статични и динамични Интернет сайтове, Здравословни и безопасни условия на труд, Информационни технологии, и др., Общообразователни дисциплини по: Технологично предприемачество и мениджмънт, Икономика, Основи на правото и Интернет право, Английски език.

 

Практическите дисциплини са свързани с проектиране, изграждане, поддръжка и управление на компютърните мрежи, както и изграждане на статични и динамични уеб сайтове.


Обучението по Английски език продължава през целия курс на обучение.

 
Допълнително има възможност за сформиране на групи по втори чужд език (с допълнително заплащане) по езици: бизнес английски език, италиански език, испански език, немски език, френски език, руски език и японски език.

Професионална реализация

 

След завършване на курса на обучение колежаните могат да се реализират като:

  - проектанти на компютърни мрежи

  - администратори на компютърни мрежи

 

Допълнителна информация

 

Срок на обучение: 2 години след средно образование.

 

Форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна.

 

Редовна форма на обучение: Обучението се провежда в два семестъра годишно съобразно седмичната програма.

 

Задочна форма на обучение: Обучението е семестриално и се провежда по предварително обявен график.

 

Дистанционна форма на обучение: неприсъствена форма на обучение, с използване на онлайн информационния център и онлайн центъра за провеждане на изпити на Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София. 

 

Допълнителни форми на обучение: Индивидуална форма на обучение и Самостоятелна форма на обучение.

 

Условия за Кандидатстване и прием